strawberry89

77 tekstów – auto­rem jest straw­berry89.

* * *

Je­den jedyny,
który tak strasznie za­wieść potrafi
i ska­leczyć srodze serce
tak bardzo,
że widzieć
więcej go nie chcę
Tak moc­no zra­nić,
że żyć mi się nie chce

Je­dyny, który
tak do ser­ca przy­tulić umie,
że za­pomi­nam o wszystkim
sa­mot­ności, roz­paczy i bólu
- na­wet włas­nym rozumie

Niepow­tarzal­ny, Wyjątko­wy, Jednoznaczy
rozpływam się,
gdy całować zacznie 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 23 lutego 2013, 17:20

Room in the New York

Otacza nas sa­mot­ność bezkresna
mi­jamy się tylko
pochłonięci czar­ny­mi myślami
Choć prze­bywa­my ra­zem - 
jes­teśmy wciąż sami

Ba­wi nas los in­nych ludzi
ich codzien­ne sprawy
Nasze życie poz­ba­wione zabawy
tyl­ko nas nudzi

Skażeni obojętnością
zain­fe­kowa­ni marazmem
Ska­zani na odosobnienie
nie pot­ra­fimy być już razem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 lipca 2012, 17:38

* * *

Skrzętnie uk­ry­wasz się przed światem
całkiem umiejętnie
od­pychasz każdą szansę
Uda­jesz, że ciebie to nie dotyczy
że cię tam nie ma
Osu­wasz in­nych od siebie
poz­ba­wiając ich nadziei
Upar­cie nie chcesz Jej przyjąć
Jak­by prze­rażała ciebie
sa­mym swym istnieniem
Boisz się, że znów odej­dzie
Przyj­mu­jesz stra­tegię ucieczki,
od­wra­casz się do Niej ple­cami i odchodzisz
ilek­roć stoi na twoim progu
Już nie ufasz
boisz się zawodu
i te­go przej­mujące­go chłodu
Płaczesz tyl­ko wte­dy, gdy cię nie widzą
od­wrót - twe­go życia dewizą 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2012, 22:19

Nie potrzebujemy już siebie

Nie pot­rze­buję Ciebie
i Ty mnie nie potrzebujesz,
więc nie uza­leżniaj­my się od siebie
Bo, co będzie jut­ro - 
żad­ne z nas nie wie
Nie uza­leżniaj­my się od siebie,
bo prze­cież każde z nas
wza­jem swoich pot­rzeb nie rozumie
Póki jeszcze możemy:
nie wchodźmy so­bie w drogę
Może kiedyś ten prob­lem rozwiążemy
Dopóki każde z nas osob­no żyć może -
ce­leb­rujmy egoizm własny
On nas nig­dy nie zrani 

wiersz • 17 czerwca 2012, 13:14

* * *

Cho­ciaż miłość nie istnieje,
ja kocham Ciebie
kocham Cię
i zaw­sze kochać będę
Kocham,
choć mnie krzyw­dzisz
i ranisz
Kocham,
choć w Nią już nie wierzę
Kocham,
choć miłości dla mnie nie ma 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 kwietnia 2012, 13:12

Miłość nas ogłupia

Naj­pierw ko­bieta jest niczyja
wol­na, spełniona, ale samotna
Wtem zja­wia się jej Życia Mężczyzna
i tak to wszys­tko się zaczyna

Pięknieje dla niego dziewczyna
co dzień stając się bar­dziej szczęśliwa
Jest tak bar­dzo za­kocha­na i ... naiwna
A szczęście [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 marca 2012, 23:14

Człowiek...

Moi Drodzy Państwo
prze­kaz, który ni­niej­szym do Was kieruję
jest na­dawa­ny przez zwykłego człowieka,
płynie pros­to z niez­ba­danych cze­luści je­go serca...
Człowiek ten jest sam
i już na nic nie czeka
Choć w je­go życiu cza­sem po­jawiają się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 11 marca 2012, 17:37

Oszczędź...

Za­bić chcesz we mnie ziaren­ko dob­ro­ci ostatnie
Kochać Cię pragnę, ale wyrzec się te­go mi każesz
Kiedyś miłości do Ciebie mi braknie
Pus­tkę wo­lisz, bym złożyła Ci dziś w darze
Za­miast uczu­cia praw­dzi­wego, ja­kie żywi mo­je zdruz­go­tane serce
Mo­ja dusza krzyczy, chciała gorąco Cię kochać,
roz­ka­zujesz jej nie czuć nic
To jak poz­ba­wić rybę wo­dy lub niebo gwiazd
Proszę, nie rób te­go - oszczędź cho­ciaż Nas... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 7 marca 2012, 10:32

* * *

Za­kaza­no nam kochać prawdziwie
i stąd te wszys­tkie tra­gedie życiowe
Niech nie dzi­wi się te­mu żaden człowiek
To ko­lej rzeczy stała,
że miłości no­gi się podstawia
A po­tem tyl­ko płacz, dra­maty i żale
Ale nikt kochać nie chce
boją się na­wet dranie... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 marca 2012, 16:59

Boże, dlaczego?

Boże, po co stwarzasz ludzi
na ty­le ułom­ny­mi, że nie pot­ra­fią kochać?
Dlacze­go da­jesz życie tym,
którzy od­da­liby in­nym całe serce,
a w za­mian muszą żyć w bólu i udręce?
I po­zos­ta­je im tyl­ko odejść lub gorzko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 lutego 2012, 07:20

strawberry89

Modlitwa do Afrodyty, Kalendy, Veneralia: Oddaję Ci cześć, Wenero, bogini z piany zrodzona, Najnadobniejsza spośród niewiast boskich, zawsze zdobią Cię szlachetne klejnoty, jedwab skrywa Twe kobiece kształty, Twe włosy wonią słodko, Twe morsko zielone oczy płoną gwiezdnym blaskiem całuje Twe delikatne stopy. Ty, która łaskawie spoglądasz na kochanków, oddaję Ci cześć. Ty, która odpowiadasz na modlitwy utęsknionych, oddaję Ci cześć. Ty, której dary zachwycają wszystkich, starych i młodych, oddaję Ci cześć. Ty, która przynosisz słodką błogość, która wspierasz samotnych, która łączysz dusze, żadne serce nie urąga Twej mocy. Wenus, której piękność rozwidnia mrok nocy, Oddaję Ci cześć i dziękuję za Twe błogosławieństwo."

Zeszyty
  • Do niego... – Roz­licze­nie z przeszłością...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

strawberry89

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

17 czerwca 2012, 13:21strawberry89 wy­powie­dział się w wątku Konkurs: no­wa naz­wa dla [...]